Ovdje možete vidjeti popis potrebnih dokumenata za prijem u dom:

  1. Zamolba za prijem u dom
  2. Zdravstvena potvrdnica
  3. Domovnica (preslika, original na uvid)
  4. Rodni ili vjenčani list ( (preslika, original na uvid))
  5. Posljednji odrezak od mirovine
  6. Fotokopija osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog  zdravstvenog osiguranja
  7. Liječnička dokumentacija i zadnja otpusna pisma iz bolnice ili lječilišta

Dokumenti za preuzimanje: